FB pixel

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Hammas ja Harja Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä seloste koskee verkkosivustoa www.jarvenpaanhammas.fi.

Laadittu 15.2.2023. Viimeisin muutos 5.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä
Halkiantie 23
04410, Järvenpää

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Petra Willberg, info@jarvenpaanhammas.fi, +358 9 279 7660

3. Rekisterin nimi
Yhteydentietolomakkeen lähetykset

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus yhteydenottolomaketta täytettäessä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaaseen. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun kuin asiakkaan lähettämään kysymykseen vastaamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Kaikki rekisterin tiedot poistetaan säännöllisesti, vähintään puolen vuoden välein.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Lomakkeella lähetetyt tiedot käsitellään sisäisesti, niitä käytetään vain lomakkeella esitettyyn kysymykseen vastaamiseen, eikä niitä luovuteta muille tahoille. Käyttämiemme palveluiden, kuten Google Analyticsin, Facebookin ja Instagramin, joiden ylläpitäjät Google LLC ja Meta saattavat käsitellä tietojasi EU:n ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Internet-palvelimilla säilytettävän datan fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).